B R U K E R V I L K Å R E N E

{AF}
1. Definisjoner
1.1 Nettstedet http://www.fornorge.com betyr det samme som en organisert informasjonsplatform med adressen fornorge.com , heretter omtalt som Nettstedet, og som eies av det norsk-registrerte foretaket Genesis PS org. nr. 996 698 092 heretter omtalt som Oppdragstaker.
1.2 Med begrepet Brukervilkårene menes disse brukervilkårene samt deres vedlegg.
1.3 Oppdragsgiver – menes som fysisk person, juridisk person eller organisasjonsenhet uten en rettspersonlighet, som ved publisering av reklame gir Nettstedet oppdrag av kampanje- og markedsføringskarakter.
1.4 Annonseordre - Avtale - dokument i skriftlig eller elektronisk form (e-post) som beskriver vilkårene for Avtalen om Annonseordren.
1.5 Annonse – betyr enhver formidlet kommunikasjon som er rettet mot markedsføring av salg eller andre former for bruk av varer og tjenester, fremming av visse saker eller ideer, eller for å oppnå et annet resultat som er ønsket av Oppdragsgiveren.
1.6 Utsending – presentasjon av annonsen på en nettside, hvor den er plassert i samsvar med vilkårene til avtalen opprettet med en bestemt kunde.
1.7 Teknisk Spesifikasjon for Annonsene – et dokument plassert på Nettstedet, som beskriver tekniske annonsevilkår og er et vedlegg til og en integral del av Brukervilkårene.
2. Generelle bestemmelser
2.1 Brukervilkårene beskriver prinsipper for bruk av Nettstedets annonsetjenestetilbud, som er tilgjengelig under nettadressen http://www.fornorge.com.
2.2 Nettstedet mottar elektroniske eller skriftlige annonseordre ifølge Brukervilkår, hvor det beskrives om Annonsens art, utsendingstid, lokalisering på Nettstedet.
Oppdragsgiveren mottar et Tilbud som beskriver annonsens objekt, utsendingsperiode, tekniske data og prisen for tjenesten.
Oppdragsgiveren bekrefter det oversendte Tilbudet, ved å skrive det ut, signere og sende via ranselpost til postadressen som er inkludert i tilbudet.
De ovennevnte bestemmelsene gjelder ikke små annonser, som Oppdragsgiveren kan bestille ved å fylle ut skjemaet og betale for utsending av annonsen.
2.3 Bekreftelsen av tilbudet må inneholde en signatur av personen som har fullmakt til å representere foretaket, eller – dersom personen ikke er næringsdrivende – en signatur. Bekreftelsen av tilbudet er ikke gjeldende i forhold til små annonser.
3. Inngåelse av avtalen
Avtalen blir betraktet som inngått etter at Oppdragstakeren bekrefter tilbudet på måten beskrevet i pkt. 2.3; eller, i tilfelle av små annonser, etter at Oppdragstakeren krysser av i boksen "jeg samtykker til avtalevilkårene".
4. Vilkårene for annonseutsendingen
4.1 Annonsemateriell, i form som er i samsvar med teknisk spesifikasjon for den bestilte annonsen, må sendes til den følgende e-postadressen: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Dersom det tilsendte annonsemateriellet ikke blir i samsvar med den tekniske sepsifikasjonen samt tilbudet, forbeholder Nettstedet seg retten til å avstå fra avtalen som er inngått med Oppdragsgiveren.
Annonsemateriellet kan utsendes under den betingelsen at de er i samsvar med den tekniske spesifikasjonen og etter at det er blitt bekreftet at innbetalingen er mottatt fra oppdragsgiveren.
Det finnes en mulighet for at annonsen blir forberedt av Oppdragsgiveren basert på opplysningene, grafisk materiell, mm. Samt tilpassing til Nettstedets krav ift. annonsemateriell som er tilsendt av Oppdragsgiveren og som ikke er i samsvar med Nettstedets teknisk spesifikasjon. Priser for de ovennevnte tjenestene er inkludert i prislisten.
Innholdet i annonsen må sendes enten på norsk, engelsk eller polsk. Dersom materiellet blir tilsendt på polsk eller engelsk, har Oppdragstakeren mulighet til å oversette det til norsk. Leveringsfrister for slike oversettelser avtales separat.
4.2 Ethvert annonsemateriell må være nøyaktig beskrevet (navnet til Oppdragsgiveren, kontaktinformasjon, utsendingsperioden, osv.).
4.3 Nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet i publiserte Annonser. Oppdragsgiveren er selv ansvarlig for det innholdet, som vedrører Oppdragsgiveren, samt å påpeke feil og mangler i annonseinnholdet.
4.4 Nettstedet forbeholder seg retten til å nekte å utsende Annonser, herunder spesielt de Annonsene som er i strid med Nettstedets livssyn eller de Annonsene som legger grunn til mistanke om at deres innhold ikke er i samsvar med virkeligheten eller gjeldende lover.
4.5 Dersom av en eller annen grunn, som Nettstedet er skyldig for, annonsemateriellet blir ikke utsendt eller blir utsendt på en feil måte, skal Nettstedet forplikte seg til å utsende materiellet igjen på et annet tidspunkt som blir forhåndsavtalt med Oppdragsgiveren.
5. Reklamasjoner
5.1 Nettstedet informerer og Oppdragsgiveren gjøres kjent med det at Oppdragsgiveren vil miste sine rettigheter i forhold til eventuelle feil i det publiserte annonsemateriellet, dersom Oppdragsgiveren ikke melder om reklamasjonen innen 7 dager regnet fra den første dagen da Annonsen ble sendt ut.
5.2 Nettstedet skal svare på reklamasjonen innen 5 dager etter at den ble mottatt.
6. Prislisten, innbetalinger, fakturaer
6.1 Prislisten for Annonsene er gitt i norske kroner. Oppdragsgiveren er forpliktet til å utføre innbetalinger i denne valuta.
6.2 Nettstedet forbeholder seg retten til å innføre endringer i Prislisten. Prislisteendringene blir varslet offentlig ved å publisere dem på nettsiden til Nettstedet.
6.3 Annonsepriser fastsettes i samsvar med Prislisten gjeldende på datoen når Annonseordren blir opprettet, med mindre det blir spesifisert noe annet i selve Annonseinnholdet.
6.4 Nettstedet utsteder til Oppdragsgiveren fakturaer som er i samsvar med gjeldende norsk lov.
6.5 Det opprettes tidsbegrensede avtaler. Før den betalte utsendingsperioden løper ut, skal Oppdragstakeren informere Opdragsgiveren om muligheten til å forlenge avtalen. Dersom Oppdragsgiveren velger ikke å forlenge Avtalen eller betale for påfølgende utsendingsperiode, vil Oppdragstakeren fjerne Oppdragstakerens annonse etter den utsendingsperioden, som Oppdragsgiveren har betalt for, løper ut.
7. Sluttbestemmelser
7.1 Nettstedet påtar seg ikke ansvaret for hvilket som helst mislighold eller urimelig oppfyllelse av krav som følger av Annonseavtaler, dersom disse er et resultat av hendelser som er untenfor Nettstedets kontroll, herunder spesielt: tekniske feil av INTERNETT eller en del av det, elektrisk nett, feil i datasystemer for tilsyn og distribusjon, eller andre tilfeller av vis major.
7.2 Nettstedet forbeholder seg retten til å innføre endringer i Brukervilkårene, ved å publisere nye brukervilkår på Nettstedet.
8. Oversikt over vedlegg til Brukervilkårene:
8.1 Teknisk spesifikasjon.
8.2 Øvrige tjenester
8.3 Prisliste.
{/AF}


Please prove you are human!